Màn hình chính của tủ sấy closai v1

Từ closai

Màn hình chính sử dụng khi tủ sấy closai v1 ở trạng thái chưa BẮT ĐẦU. Khi đó tùy theo hình tam giác nằm ở vị trí nào mà ý nghĩa của 3 LED số sẽ khác nhau

Giải nghĩa các số hiện ở 3 LED số màu trắng bên phải
Vị trí tam giác Đèn THỜI GIAN Đèn NHIỆT ĐỘ Đèn TẢI
không có Đồng hồ hiện tại Nhiệt độ phòng Độ ẩm phòng
BẮT ĐẦU Hẹn thời lượng chạy Ngưỡng nhiệt độ chạy Cân nặng treo trong tủ
CHẾ ĐỘ ... ... ...
TÙY CHỌN ... ... ...
THỜI GIAN Ấn để chỉnh Giá trị đã chọn Giá trị đã chọn
NHIỆT ĐỘ Giá trị đã chọn Ấn để chỉnh Giá trị đã chọn
TẢI Giá trị đã chọn Giá trị đã chọn Ấn để chỉnh