Tủ sấy Closai v1

Từ closai
3 tủ sấy closai trong phòng tối

Giao diện điều khiển tủ sấy closai v1

Các chức năng điều khiển của tủ sấy Closai v1 gồm có

Bảng thông tin của tủ sấy

Closai.v1.interface.png

Khi mới bật lên và khi đã thực hiện xong nhiệm vụ, tủ sấy ở chế độ CHỜ, còn khi đang thực hiện việc sấy hoặc khử trùng, tủ sấy ở chế độ CHẠY

Chế độ chờ

Màn hình tùy chọn của tủ sấy closai v1 khi chờ Màn hình thời gian của tủ sấy closai v1 khi chờ
Màn hình chế độ của tủ sấy closai v1 khi chờ Màn hình nhiệt độ của tủ sấy closai v1 khi chờ
Màn hình bắt đầu của tủ sấy closai v1 khi chờ Màn hình tải của tủ sấy closai v1 khi chờ
Màn hình chính của tủ sấy closai v1 khi chờ

Chế độ chạy

Màn hình tùy chọn của tủ sấy closai v1 khi chạy Màn hình thời gian của tủ sấy closai v1 khi chạy
Màn hình chế độ của tủ sấy closai v1 khi chạy Màn hình nhiệt độ của tủ sấy closai v1 khi chạy
Màn hình bắt đầu của tủ sấy closai v1 khi chạy Màn hình tải của tủ sấy closai v1 khi chạy
Màn hình chính của tủ sấy closai v1 khi chạy